Teadmispõhine biomajandus on üks edukaimaid ja kiireima kasvuga valdkondi Euroopas

Euroopa Liit rakendab Euroopa 2020 strateegiat “Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus”. Euroopa 2020 strateegia kutsub üles edendama biomajandust – võtme-elementi nutika, rohelise majanduskasvu tagamiseks Euroopas. Edusammud biomajanduse-alastes teadusuuringutes ja innovatsiooni rakendamine aitavad Euroopal tõhustada oma taastuvate bioloogiliste ressursside majandamist ning avada uusi ja mitmekesisemad turgusid toiduainetele ja biopõhistele toodetele. Strateegia eesmärgid aitavad oluliselt kaasa ka Euroopa 2020 juhtalgatustele ”Innovaatiline Liit” ja ”Ressursitõhus Euroopa”.

Biomajanduse strateegia ja selle tegevusplaan püüavad sillutada teed innovaatilisemale, ressursitõhusamale ja konkurentsivõimelisemale ühiskonnale, kus toidujulgeolek on ühendatud taastuvate loodusvarade jätkusuutliku kasutamisega tööstuslikuks otstarbeks, samal ajal tagades keskkonna kaitsmise. Need dokumendid informeerivad teadustöö ja innovatsiooni tegevuskavasid biomajanduse sektorites, aidates kaasa ühtsema poliitilise keskkonna saavutamisele, rahvuslike, EL ja ülemaailmsete biomajanduse poliitikate seostamisele ning kaasavamale avalikule dialoogile.

Toidujulgeoleku tagamine

Maailma elanikkonna kasv põhjustab ennustuste kohaselt toidunõudluse 70% kasvu aastaks 2050. Muuhulgas prognoositakse ka maailma lihatarbimise kahekordistumist. Biomajanduse strateegia aitab saavutada ühtset ülemaailmset lähenemist sellele väljakutsele, arendades teadmiste baasi primaartootmise jätkusuutlikuks suurendamiseks, sealjuures arvesse võttes kõiki võimalusi kaasaegsest tippteadusest kohalike teadmiste ja ”talupojatarkusteni”. Strateegia innustab ka muutma tootmise ja tarbimise mustreid ning arendama tervislikumaid ja jätkusuutlikumaid dieete. EL toidutootmissektor ja majapidamised raiskavad aastas 90 miljonit tonni toitu – 180 kg inimese kohta, arvestamata veel kadusid põllumajanduses ja kalanduses. Strateegia toetab ressursitõhusamate toidu varustusahelate loomist kooskõlas Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja Sinise kasvu initsiatiiviga.

MANAGING NATURAL RESOURCES Loodusvarade jätkusuutlik majandamine

Põllumajandus, metsandus, kalandus ja vesiviljelus vajavad biomassi tootmiseks mitmeid olulisi ja piiratud ressursse. Nendeks on maa, merevesi, viljakad ja toimivad mullad, vesi ja terved ökosüsteemid, aga ka sellised ressursid nagu mineraalid ja energia väetiste tootmiseks. Nende kasutamine toob kaasa märkimisväärsed alternatiivkulud, mis on seotud ökosüsteemi teenuste väljakurnamise või kaotusega. Arvestades, et omavahel konkureerivad biomassi kasutusalad ja varasemate ülekasutuse järelmõjud tingivad tugeva surve neile ressurssidele, tuleb Euroopa Liidul toota „rohkem vähemaga“ ning arendada jätkusuutlikku põllundust, kalandust ja vesiviljelust.

Järgmine leht